Offentlige indkøb af kurser og konferencer i vækst

Uddannelse

04/3/19 6:00

Der er gode nyheder for udbydere af kurser og konferencer til offentlige indkøbere. Indkøbene er i stærk stigning. Det sker efter et markant skift fra et broget og negativt billede for udbyderne for blot få år siden.

Voxmeter analyserer kursusmarkedet for bl. a. offentlige indkøbere, og blandt resultaterne er, at det offentlige brugte en halv milliard kroner mere på kurser og efteruddannelse i 2017 end i 2016. Og budgetterne steg fra 3 mia. kr. i 2017 til 3,9 mia. i 2018.

Blandt konferencecentre meldes også om stigning i omsætningen og COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, ser en sammenhæng i stigningen med øget fokus på ledelse og kompetencer.

Når "Nordic Meetings & Events" holdes i Bella Center 27. og 28. marts har udstillerne god grund til større fokus på offentlige indkøbere.

Mens 2015 var et år med voldsom nedgang og dårlige nyheder for udbyderne af kursus-og konferencer til o!entlige kunder, så er der nu optur. Dertil en ny kvalitetsfokus og øgede bevillinger for 2018.

Det tegner med andre ord godt for dette år i 2019. Det private analyseinstitut, Voxmeter, udgiver hvert år en diger rapport: "Det danske Kursusmarked - den o!entlige sektor".

Målet er at give bl. a. kursussteder og o!entlige myndigheder bedre beslutningsgrundlag til planlægning og markedsføring af efteruddannelser, kurser og kursusfaciliteter. Undersøgelsen er den mest omfattende i Danmark med nøgletal og information, som kunderne betaler for.

Magasinet Stat & Kommune Indkøb har fået tilladelse til at se med, når det handler om offentlige indkøbere.

Der er bl. a. følgende gode nyheder i 2018-rapporten: Den offentlige sektor brugte 1/ 2 mia. kr. mere på kurser og efteruddannelse i 2017, end i 2016. I 2016 brugte arbejdspladserne under 70% af beløbet afsat til kurser. I 2017 blev det budgetterede afstemt: De 3 mia. kr., der var afsat til kurser, blev rent faktisk brugt som budgetteret. Budgetterne er også steget fra 3 mia. kr. i 2017 til 3,9 mia. i 2018. Det er meget højt sammenlignet med tidligere.

I 2017 gav omstilling størst anledning til uddannelsesaktivitet.

26% har svaret, at arbejdspladsen har holdt kurser om omstilling. Dertil er ny teknologi og lovkrav de næst mest nævnte anledninger.

Der er også basis for mere uddannelse. Ifølge rapporten mener 15% af medarbejderne ikke, at deres uddannelsesbehov er dækket tilfredsstillende.

Der hvor uddannelsesbehovet ikke dækkes nok, nævnes utilstrækkelige budgetter af 50 %, mens 23 % peger på manglende vilje fra ledelsen -og 22 % nævner manglende motivation fra ledelsen. Det er altså en udfordring, at mange medarbejdere ikke synes, at ledelsen lytter til deres behov.

Det mest benyttede kursusemner i 2018 var psykologi og pædagogik. Det holdt 61 % af arbejdspladserne kursus i. Dernæst har 53 % holdt kurser i ledelse.

Mellemledere og chefer udgør dermed en meget stor gruppe på kurserne. 44 % af arbejdspladserne har ha" chefer på kurser, og 44 % har ha" mellemledere på kursus.

Undervisningsfaciliteter tæller mest hos kursusstederne

For kursusstederne er der også tips at hente, når det gælder det o!entliges måde at vælge kursus-og konferencested på. De offentlig kunder og indkøbere lægger mest vægt på gode undervisningsfaciliteter. De får et gennemsnit på 8,1 ud af 10 point for, hvor vigtigt det er for de spurgte i undersøgelsen. 

Næst vigtigst er de rette tekniske faciliteter, hvilket får et gennemsnit på 7,8. Andre vigtige parametre er forplejning, omdømme og værelser/ indkvartering.

Svagheder for markedet handler om transportmuligheder, nærhed og at stedet er miljørigtigt. Dog kan de svagheder, ifølge Voxmeter, blive trusler, hvis kundernes prioriteter ændrer sig. Især ses en tendens til, at miljøet de seneste år fylder mere og mere hos kunderne.

48 % har kurser med overnatning én gang om året. De fleste kurser foregår uden overnatning, eftersom de som regel holdes på arbejdspladsen.

Tilmed holder 48% af de offentlige arbejdspladser kurser med overnatning under éngang om året, og 78% venter ingen ændring i antallet af kurser med overnatning.

Det sidste går godt i tråd med 2015-rappoorten fra Voxmeter, hvor en konklusion var, at "kurser med overnatning nedprioriteres i den o!entlige sektor. De seneste fem år har tendensen været, at flere o!entlige arbejdspladser gennemfører kurser med overnatning sjældnere end en gang om året", lød det den gang.

Fremgang og fokus på ledelse og kompetencer

Ude hos konferencesteder, som Magasinet Stat-og Kommune Indkøb har været i kontakt med, mærker man fremgangen og tendenserne fra Voxmeterundersøgelsen.

Ligeledes hos COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling, som er en forening ejet af de danske kommuner. Som læringspartner understøtter COK kommunal udvikling og velfærdsreformer gennem kompetenceudvikling for kommunale politikere, ledere og medarbejdere.

COK' s direktør, Hanne Bak Lumholt, ser en sammenhæng fra Voxmeters tal om stigende budgetter og så det faktum, at der i dag er øget fokus på ledelse og kompetencer.

- Igennem årene har COK altid oplevet, at kommunerne er meget omhyggelige, når de vælger udbydere af e"eruddannelse og kompetenceudvikling til deres ledere og medarbejdere. Som udgangspunkt tager efterspørgslen på efteruddannelse og kompetenceudvikling afsæt i kerneopgavens udvikling, og hvad det medfører af nye kompetencebehov.

Når det er sagt, så kan det omtalte merforbrug på efteruddannelse og kompetenceudvikling måske forklares med tidens øgede fokus på ledelse og kompetencer. Med afsæt i Ledelseskommissionens 28 anbefalinger og

Nyhedsbrev 2

100.000 mennesker læser med hver måned. Skal du være den næste? 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

Det er gratis 

Sammenhængsreformen har regeringen, KL og Danske Regioner sammen erklæret, at de vil arbejde for at udvikle og styrke ledelse og kompetencer i den offentlige sektor. På sigt vil ny lovgivning, reformer og den fortsatte digitalisering - alt andet lige - øge efterspørgslen på efteruddannelse og kompetenceudvikling, mener Hanne Bak Lumholt.

Det, der i 2017 gav størst anledning til uddannelsesaktivitet, er omstilling på arbejdspladsen. Får det jer til at vente øget brug af kursuscentre på den konto? 

- Nu er omstilling et forholdsvist vidt begreb. Men i COK oplever vi en stigende interesse i og efterspørgsel på mere sammenhængende og helhedsorienteret kompetenceudvikling, der understøtter implementering af landspolitiske reformer og lokale strategier. I den forbindelse er ledelsesudvikling af tværfaglighed og udvikling af koblingskompetencer centrale emner. I disse år erfarer COK, at kommunerne er begyndt at arbejde mere strategisk med kompetenceudvikling, så den løbende efteruddannelse af ledere og medarbejdere understøtter de strategiske mål, udvikling og varetagelse af kerneopgaven.

- Vi oplever, at kommunerne i stigende grad ønsker tilpasset, lokale forløb på tværs af medarbejdergrupper. Når det gælder kriterier for valg af kursus-og konferencested, lægges der mest vægt på, at stedet har gode undervisningsfaciliteter - mere end miljø, pris og beliggenhed.

Genkender du og COK den prioritering?

- Alle COKs kompetenceudviklingsforløb afslutter med, at deltagerne evaluerer forløbet. Herfra ved vi, at deltagerne lægger stor vægt på undervisningsfaciliteterne. Netop derfor er det også af afgørende betydning for COK, at undervisningsfaciliteterne på vores seks lokationer er moderne, digitale og indfrier deltagernes forventninger. Her fra årsski"et har vi overtaget og indrettet nye undervisningslokaler på Næstved Kaserne, sådan at vores studerende og kursister fra det sydlige Region Sjælland får adgang til de bedste undervisningsfaciliteter.

De fleste kurser fra o!entlige foregår ikke med overnatning, eftersom de oftest afholdes på arbejdspladsen. Og 48% af de o!entlige arbejdspladser afholder kurser med overnatning under en gang om året. Ser du og COK nogen grund til, at man bruger mere overnatning - eksempelvis af sociale eller indlæringsmæssige hensyn?

- I COK er vi opmærksomme på at tilrettelægge vores uddannelsesforløb, så de giver mindst mulig transporttid for deltagerne og passer bedst muligt ind i deltagernes arbejdstid. Det hensyn er netop en af grundene til, at vi er placeret på seks lokationer i landet.

- Dernæst afvikler vi mange forløb i de enkelte kommuner, hvor vi møder deltagerne på deres arbejdsplads. Når det er sagt, så udbyder vi også forløb, som strækker sig over flere dage og inkluderer overnatning. Her er det underviserens didaktiske overvejelser i forhold til deltagernes udbytte og programmets indhold, der sætter rammen for undervisningen, siger Hanne Bak Lumholt.

SKI har nu hotellerne Mens salget af overnatninger til o!entlige kunder har fået sværere kår, så er den fællesstatslige hotelaftale også udløbet her ved nytår 2018/2019. Den er nu overgået fra Moderniseringsstyrelsen/ Statens Indkøb til SKI's aftale " 16.06 Hotelophold". Dermed er SKI-aftalen nu også den statsligt, forpligtende aftale for indkøb af hotelophold i Danmark -og kan bruges frivilligt af SKI's øvrige kunder til 135 hoteller i Danmark.

Derimod har Moderniseringsstyrelsen stadig rammea"alen for indkøb af konferencefaciliteter. Aftalen er forpligtende for statslige kunder og kan ligeledes frivilligt anvendes af regioner, kommuner og en række selvejende institutioner.

Hvorvidt konferenceaftalen efter dens udløb også overgår til SKI er for tidligt at sige. Konferenceaftalen gælder nemlig helt til 31. december 2019 med mulighed for forlængelser ad to omgange frem til 31. december 2021.

I brancheforeningen HORESTA for hotel og restauration kan man se fordele ved en enklere måde at gøre det på - uden at splitte ordningerne op mellem hotel-og konferenceaftalen.

- For konferencestederne betyder det ikke så meget, hvor a"alerne præcis ligger og hvordan det er organiseret indenfor Staten, påpeger Kaare Friis Petersen, erhvervsjuridisk chef for HORESTA.

- Det betyder til gengæld noget for konferencestederne, at det er let at byde for dem. Det fylder mest hos dem. Men fordelen ved, at SKI også får konferenceaftalen er, at det så ligesom ved hotellerne også automatisk vil omfatte kommunerne. Det vil sige, at vi også får kommunerne ind på én samlet konferenceaftale.

Men om udbyderne ser det som en fordel er individuelt. Det kommer jo an på, om de så kommer på aftalen, understreger Kaare Friis Petersen.

Voxmeters undersøgelser viser, at omstilling på de offentlige arbejdspladser giver mest kursus-og konferenceaktivitet. 26% har svaret, at arbejdspladsen har holdt kurser om omstilling.

- Merforbrug på e"eruddannelse og kompetenceudvikling kan måske forklares med tidens øgede fokus på ledelse og kompetencer, fortæller Hanne Bak Lumholt, som er direktør for COK.

Artiklen har været bragt i magasinet Stat & Kommune Indkøb den 22. februar 2019.